واحه اي در لحظه

به سراغ من اگر مي آييد ، پشت هيچستانم
پشت هيچستان جايي است ، پشت هيچستان رگ هاي هوا
پر قاصدهايي است ، كه خبر مي آرند از گل واشده ي دورترين بوته ي خاك
روي شن ها هم ، نقش هاي سم اسبان سواران ظريفي است
كه صبح ؛
به سر تپه ي معراج شقايق رفتند .
پشت هيچستان ، چتر خواهش باز است .
تا نسيم عطشي در بن برگي بدود ، زنگ باران به صدا مي آيد
..... آدم اينجا تنهاست ،
One is solitary here
و درين تنهايي ، سايه ناروني تا ابديت جاري است ..
به سراغ من اگر مي آييد
If you call on me
نرم و آهسته بياييد
Come gently & softly
مبادا كه ترك بردارد
چيني نازك تنهايي من ! ....
Lest the fragile china
Of my solitude should crack ! …
میشا
6.gif

/ 0 نظر / 11 بازدید