دوباره سلام

خيالش نبود... خيال دوباره نوشتن

دست کم برای حالا ..

و راز عجيب زندگی ..

هيچگاه نمی توانی لحظه های پسين را تصوير کنی

آمده بودم به گذاری کوتاه ؛ برای دلم ؛ شايد ..

شايد که از بی خبری رها شوم!

کمی دنيای آشنايی های شيشه ای را سير کنم

دلم تنگ بود .. برای خيلی چيزها ..

دلتنگ که باشی حريص می شوی ؛

سکوت و کشف ...

اينجا ميان واژه ها ...

دلتنگی ها بماند .. شايد مجالی پديد آمد ..

واژه ها بی قرارند ؛ برای تصوير شدن روی اين صفحه سفيد.......

اما بی قراريشان را می گذارم که بمانند ..

پس!

دوباره سلام07.gif

/ 4 نظر / 10 بازدید
دوست فراموش شده ميشا

دوست دارمممممممممممممممممممممممممم

عليرضا

سلام خيلی سلام ولی سلام ايندفه و دفه های قبل خيلی فرق داره .:سلام:.

یه دوست

سلام سلام صدتا سلام!