ما صدای نالان بادهای سرگردانيم که از قلل شامخه کوهها در پی آسايش و آسودگی ناله ميکنيم . غافل که آسايش و آرامش ما مرگ ماست . وقتی که هوا ايستاد باد ديگر نيست باد تا وقتی هست که در وزش باشد بنابراين با گامهای استوار بسوی آينده قدم بردار .
ميشا

/ 0 نظر / 10 بازدید