حال عاشق را به پاييز از خزان بايد شنيد
سر عشق از عندليب نغمه خوان باند شنيد
راز کوتاهی عمر گل ز نامحرم مپرس
کين معما از زبان باغبان بايد شنيد
ميشا6.gif

/ 2 نظر / 16 بازدید
پيمان

نه از ستاره پيامي نه نامه اي نه سلامي خموش مانده ام كه بميرم...در اين ملال صبح...

misha

درديست غير مردن کان را دوا نباشد پس من چگونه گويم کين درد را دوا کن...