من نديدم بيدی سايه اش را بفروشد به زمين ؛ رايگان می بخشد نارون... شاخه اش را به کلاغ.
ميشا

/ 0 نظر / 8 بازدید